Mat tran to quoc

Ngày 09/06/2018 09:13:16

UB MTTQ VIỆT NAM

XÃ THIỆU LÝ

BAN THƯỜNG TRỰC

Số: 59/BC - MTTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thiệu Lý, ngày 13 tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO TÓM TẮT

CÔNG TÁC MẶT TRẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM

NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

I. TÌNH HÌNH CHUNG.

6 tháng đầu năm 2017, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối kết hợp hoạt động của cả hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt là sự nổ lực phấn đấu của các tầng lớp nhân dân, nên tình hình cơ sở tiếp tục ổn định, các nhiệm vụ đề ra được tổ chức thực hiện có hiệu quả; Giữ vững được sự ổn định chính trị; Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; VHXH - QPAN có nhiều chuyển biến tiến bộ và ổn định. Các tầng lớp nhân dân tin tưởng, đồng thuận thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước.

Tuy nhiên, các tầng lớp nhân dân còn một số băn khoăn như: Vấn đề vệ sinh trong an toàn thực phẩm chưa được kiểm soát chặt chẽ; giá cả thực phẩm nông nghiệp xuống thấp gây ảnh hưởng cho nông dân. Trước hết nhân dân mong muốn các cơ quan, các cấp ủy Đảng, chính quyền sớm quan tâm giải quyết những vấn đề như trên.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

1. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, cũng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Ủy ban MTTQ xã phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chủ trương, nhiệm vụ cụ thể ở địa phương mà cấp ủy, chính quyền đề ra.

Tổ chức phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”; Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” nhân dịp xã đón bằng công nhận đơn vị đạt NTM; các hoạt động vui xuân, tuyên truyền bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm ...

Tuyên truyền nhân dân trong chăm bón, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, trong chăn nuôi, tích cực tạo việc làm mới nâng cao thu nhập cải thiện đời sống.

Đa dạng hóa các hoạt động thông qua các tổ chức thành viên như: Tín chấp vay vốn, tư vấn việc làm, các dịch vụ hỗ trợ nông dân, tổ chức thăm hỏi hội viên, đoàn viên, các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, khó khăn dịp tết. Thông qua các hoạt động của hệ thống mặt trận đã góp phần tạo được sự đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

2. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, .

UBMTTQ xã cúng các tổ chức thành viên, các ban công tác mặt trận ở khu dân cư đã triển khai thực hiện các phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” bám sát các nhiệm vụ trọng tâm ở đó là:

- Đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế, từng bước ổn định và phát triển. Các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, động viên nhân dân tích cực tiếp thu và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỷ thuật, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Vận động nhân dân phát huy khả năng của mỗi nhà, mỗi người để nhạy bén với thị trường tạo thêm nghề, việc làm nhằm nâng cao thu nhập. Tỷ lệ hộ nghèo còn 4,97%, hộ cận nghèo còn 12%, đời sống sinh hoạt của nhân dân đổi mới rõ nét.

- Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú. Tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình. Uỷ ban MTTQ đã phối hợp với ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tiếp tục xây dựng và củng cố, nâng cao chất lượng xây dựng làng văn hóa (9/9 thôn đều đạt KDC văn hóa), cơ quan, trường học có nếp sống văn hóa (xã đã đạt chuẩn văn hóa, ba cấp trường vẫn giữ chuẩn); xây dựng gia đình văn hóa , gia đình ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo (đạt 85%). Tiếp tục làm tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Nghị Quyết của Đảng ủy và đề án của UBND xã về nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, tang, lễ hội. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được nhân dân quan tâm. Chất lượng giáo dục, chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ban đầu được nâng cao.

- Đoàn kết xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp là nội dung thường xuyên được phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền, các tổ chức trong phổ biến, tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân, chăm lo bảo vệ môi trường. Với cơ chế, chính sách quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương như thưởng, hỗ trợ cho các thôn, nên đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân trong việc kiến thiết, xây dựng giao thông nông thôn

(100% hệ thống mương làng được xây lát và đậy nắp. V

Mat tran to quoc

Đăng lúc: 09/06/2018 09:13:16 (GMT+7)

UB MTTQ VIỆT NAM

XÃ THIỆU LÝ

BAN THƯỜNG TRỰC

Số: 59/BC - MTTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thiệu Lý, ngày 13 tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO TÓM TẮT

CÔNG TÁC MẶT TRẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM

NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

I. TÌNH HÌNH CHUNG.

6 tháng đầu năm 2017, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối kết hợp hoạt động của cả hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt là sự nổ lực phấn đấu của các tầng lớp nhân dân, nên tình hình cơ sở tiếp tục ổn định, các nhiệm vụ đề ra được tổ chức thực hiện có hiệu quả; Giữ vững được sự ổn định chính trị; Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; VHXH - QPAN có nhiều chuyển biến tiến bộ và ổn định. Các tầng lớp nhân dân tin tưởng, đồng thuận thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước.

Tuy nhiên, các tầng lớp nhân dân còn một số băn khoăn như: Vấn đề vệ sinh trong an toàn thực phẩm chưa được kiểm soát chặt chẽ; giá cả thực phẩm nông nghiệp xuống thấp gây ảnh hưởng cho nông dân. Trước hết nhân dân mong muốn các cơ quan, các cấp ủy Đảng, chính quyền sớm quan tâm giải quyết những vấn đề như trên.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

1. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, cũng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Ủy ban MTTQ xã phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chủ trương, nhiệm vụ cụ thể ở địa phương mà cấp ủy, chính quyền đề ra.

Tổ chức phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”; Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” nhân dịp xã đón bằng công nhận đơn vị đạt NTM; các hoạt động vui xuân, tuyên truyền bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm ...

Tuyên truyền nhân dân trong chăm bón, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, trong chăn nuôi, tích cực tạo việc làm mới nâng cao thu nhập cải thiện đời sống.

Đa dạng hóa các hoạt động thông qua các tổ chức thành viên như: Tín chấp vay vốn, tư vấn việc làm, các dịch vụ hỗ trợ nông dân, tổ chức thăm hỏi hội viên, đoàn viên, các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, khó khăn dịp tết. Thông qua các hoạt động của hệ thống mặt trận đã góp phần tạo được sự đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

2. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, .

UBMTTQ xã cúng các tổ chức thành viên, các ban công tác mặt trận ở khu dân cư đã triển khai thực hiện các phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” bám sát các nhiệm vụ trọng tâm ở đó là:

- Đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế, từng bước ổn định và phát triển. Các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, động viên nhân dân tích cực tiếp thu và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỷ thuật, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Vận động nhân dân phát huy khả năng của mỗi nhà, mỗi người để nhạy bén với thị trường tạo thêm nghề, việc làm nhằm nâng cao thu nhập. Tỷ lệ hộ nghèo còn 4,97%, hộ cận nghèo còn 12%, đời sống sinh hoạt của nhân dân đổi mới rõ nét.

- Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú. Tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình. Uỷ ban MTTQ đã phối hợp với ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tiếp tục xây dựng và củng cố, nâng cao chất lượng xây dựng làng văn hóa (9/9 thôn đều đạt KDC văn hóa), cơ quan, trường học có nếp sống văn hóa (xã đã đạt chuẩn văn hóa, ba cấp trường vẫn giữ chuẩn); xây dựng gia đình văn hóa , gia đình ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo (đạt 85%). Tiếp tục làm tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Nghị Quyết của Đảng ủy và đề án của UBND xã về nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, tang, lễ hội. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được nhân dân quan tâm. Chất lượng giáo dục, chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ban đầu được nâng cao.

- Đoàn kết xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp là nội dung thường xuyên được phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền, các tổ chức trong phổ biến, tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân, chăm lo bảo vệ môi trường. Với cơ chế, chính sách quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương như thưởng, hỗ trợ cho các thôn, nên đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân trong việc kiến thiết, xây dựng giao thông nông thôn

(100% hệ thống mương làng được xây lát và đậy nắp. V